Tuesday, May 18, 2021
  • time : 12:25:34
  • Date : Sat Apr 10, 2021
  • news code : 4452
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش آلاینده های زیست محیطی
شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی ايستگاه سنجش آلاينده هاي زيست محيطي" را با برآورد حدودی 53,600,000,000 ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC/99-013

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی ايستگاه سنجش آلاينده هاي زيست محيطي" را با برآورد حدودی  53,600,000,000 ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت  (مزایده و مناقصه / بازرگانی/ ilampetro.ir) را حداکثر تا تاریخ 07/02/1400 به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

شرکت هایی که قبلا نسبت به ارسال پیشنهاد فنی اقدام نموده اند نیاز به ارسال مجدد پیشنهاد ندارند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- ساختمان مدیریت- کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی : 3014

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0