يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۳:۱۶:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۴۳۹۵
خدمات اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی نوبت سوم
شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد" کلیه خدمات اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز سلامت کار" را با برآورد حدودی 60,000,000,000 ریال از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC-99/007

نوبت سوم

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد" کلیه خدمات اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز سلامت کار" را با برآورد حدودی 60,000,000,000  ریال از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.com) را حد اکثر تا تاریخ 25/08/1399به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- ساختمان نیروگاه-دبیرخانه کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 4071-3071-3284

تبصره:از الزامات شرکت در مناقصه دارا بودن گواهی نامه ارائه خدمات از کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

توجه: مدت پیمان 2 ساله و مبلغ برآوردی فوق برای دو سال محاسبه شده است.

کلیه هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

          روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC-99/007

نوبت سوم

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد" کلیه خدمات اورژانس، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز سلامت کار" را با برآورد حدودی 60,000,000,000  ریال از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.com) را حد اکثر تا تاریخ 25/08/1399به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- ساختمان نیروگاه-دبیرخانه کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 4071-3071-3284

تبصره:از الزامات شرکت در مناقصه دارا بودن گواهی نامه ارائه خدمات از کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

توجه: مدت پیمان 2 ساله و مبلغ برآوردی فوق برای دو سال محاسبه شده است.

کلیه هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

          روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0