يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۷:۲۱:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۴۱۲
مناقصه واحد بازیابی هگزان از گاز ارسالی به مشعل و جداسازی الیگومر از هگزان
آگهی فراخوان عمومی و شناسایی پیمانکار طرح و ساخت (EPC) شماره مناقصه:ILPC-99/014 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"پروژه ی واحد بازیابی هگزان از گاز ارسالی به مشعل و جداسازی الیگومر از هگزان در واحد HDPEخود به صورتEPC" را با برآورد حدودی 2 تا 5/2 میلیون یورو(هزینه اجرای طرح شامل طراحی و ساخت و راه اندازی) از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

 

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"پروژه ی واحد بازیابی هگزان از گاز ارسالی به مشعل و جداسازی الیگومر از هگزان در واحد HDPEخود به صورتEPC" را با برآورد حدودی  2 تا 5/2 میلیون یورو(هزینه اجرای طرح شامل طراحی و ساخت و راه اندازی) از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای سوابق مرتبط با موضوع دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.com / بازرگانی /مزایده و مناقصه ) را حد اکثر تا تاریخ 01/11/1399به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس:

 ایلام-چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- ساختمان نیروگاه-دبیرخانه کمیسیون معاملات      کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 4071-3071

                                          روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0